دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

پژوهش و فناوری

دانشگاه ها

فرهنگستان علوم
شبکه علمی کشور
پژوهش های علمی صنعتی
مرکز پژوهش های مجلس
مدارک علمی ایران
مرکز تحقیقات فیزیک نظری
تحقیقات سیاست علمی کشور
مرکز علوم و تکنولوژی پیشرفته
موزه ملی علوم و فناوری
جشنواره خوارزمی
پژوهشگاه فناوری های نوین
ستاد ویژه فناوری نانو
پژوهشگاه هوافضا
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
پژوهشگاه پلیمر
پژوهشگاه ژنتیک
پژوهشگاه زلزله
پژوهشگاه مواد
پژوهشکده رویان
پژوهشکده صنایع رنگ
مرکز پژوهشهای شیمی
مرکز علوم پایه زنجان
مرکز ملی اقیانوس شناسی
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
موسسه پژوهش آموزش عالی
دانشهای بنیادی
مرکز ملی تحقیقات ژنتیک
پایگاه اطلاعات علمی
پارک علم و فناوری تبریز
پارک علم و فناوری اراک
پارک علم و فناوری پردیس
پارک علم و فناوری خراسان
پارک علم و فناوری سمنان
پارک علم و فناوری فارس
پارک علم و فناوری گیلان
پارک علم و فناوری یزد
جهاد دانشگاهی